HDB à Potong Pasir

HDB à Potong Pasir
Courbe de Lorenz (source wikipedia)